Dimarts, 17 De Octubre De 2017
Església, s/n, Espot - 25597 Telèfon: 973624045 Fax: 973624045
ajuntament@espot.ddl.net

Novetats

18/01/2010

EDICTE


El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 11 de gener de 2010 ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de Planejament de planejament en “l’àmbit del PERI 1 i de les parcel·les ¾ i 3/5 d’Espot”, d’acord amb el do
AJUNTAMENT
ESPOT
Cr. Carretera s/n
25597 ESPOT

EDICTE


El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 11 de gener de 2010 ha
aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de
Planejament de planejament en “l’àmbit del PERI 1 i de les parcel·les ¾ i 3/5
d’Espot”, d’acord amb el document redactat per l’arquitecte municipal.
De conformitat amb el que es preveu a l’article 83.4) del Decret Legislatiu
1/2005 per al qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a
informació pública pel termini d’un mes durant el qual es podrà examinar
l’expedient a les dependències de l’Ajuntament en horari d’oficina i presentar
les al·legacions que es creguin convenients.
El període d’informació pública per mitjans telemàtics s’inicia el dia 18 de gener
de 2010.

Espot, 14 de gener de 2010.
L’alcalde,
Agustí Perot Llimiñana


Plànols adjunts:

Plànol 1
Plànol 2
Plànol 3
Plànol 4
Plànol 5
Plànol 6

Plànol O1
Plànol O2
Plànol O3
Plànol O4
Plànol O5
Plànol O6


Informació addicional


Mapa Web