28° / 14° Intervalos nubosos con tormenta

Edicte aprovació inicial modificació puntutal NNSS Estaís

Edicte d’aprovació inicial de modificació de de les Normes Subsidiàries de planejament que afecten el nucli d’Estaís

DIVENDRES 25 FEBRER 2022

Per acord de Ple de l’Ajuntament de data 28 de desembre de 2021 s’ha aprovat inicialment modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament que afecten el nucli d’Estaís que modifica el plànol de planejament vigent pel que fa a la prolongació del carrer Colomer i augmentant la zona de via pública reduint la superfície de sol privat actual.

Fitxers adjunts