19° / 7° Poc tapat

Edicte d’aprovació inicial de modificació de les NNSS de planejament que afecten el nucli d’Estaís