19° / 7° Poc tapat

Edicte en relació a la regulació del material de les cobertes

DIJOUS 25 GENER 2024

Edicte d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Espot, en relació a la regulació del material de les cobertes.

Per acord de Ple de l’Ajuntament de data 21 de desembre de 2023 s’ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi d’Espot, en relació a la regulació del material de les cobertes.

De conformitat amb allò disposat als articles 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC- es sotmet a informació pública pel termini d’1 mes, mitjançant la publicació d’edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP, al Diari Segre i a la pàgina web de l’Ajuntament a l’adreça https://espot.ddl.net/, durant el qual els
interessats podran examinar l’expedient a les dependències de l’Ajuntament en hores d’oficina per tal que puguin presentar al·legacions.

Espot, 9 de gener de 2024.
L’alcalde, Josep Maria Sebastia Canal

Fitxers adjunts